Polityka prywatności

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej określanej jako „RODO” chcielibyśmy przekazać Tobie kilka informacji. Na potrzeby poniższej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 • „Administrator” lub wymiennie „Haart” – Hanna Kozłowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Haart Hanna Kozłowska”, ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze, NIP 7421745847, REGON 368382090;
 • „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub wymiennie „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • „Strona” – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.haart.pl;
 • „Użytkownik” – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

I. RODO

Co to jest RODO?

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Haart Hanna Kozłowska (zwana dalej „Haart”), ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze, NIP 7421745847 . Możesz się z nami kontaktować przez formularz kontaktowy dostępny na stronie sklep.haart.pl/kontakt lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@haart.pl.

W jakich celach Haart przetwarza moje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ kontaktowałeś się z nami poprzez formularz kontaktowy, formularz zapisu na newsletter lub poprzez wiadomość e-mail, w szczególności w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Tobą a Haart, w tym do obsługi Twojej sprawy i udzielenia odpowiedzi w odpowiednim wątku oraz na wypadek rozstrzygania ewentualnych roszczeń i sporów. Tę podstawę przetwarzania nazywamy prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej na temat sposobu i czasu przetwarzania danych osobowych, przekazywania, skarg, znajdziesz w niniejszej polityce prywatności.

Jakie prawa ma Użytkownik?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Jak zawsze masz prawo dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.

Czy moje dane będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?

Tak. Aby zbierać statystyki, skutecznie dostarczać Ci maile oraz ciągle usprawniać działanie Strony, korzystamy z narzędzi firm znajdujących się poza EOG, takich jak Google LLC, MailChimp czy Facebook. Dbamy o to, by firmy te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności”.

II. Polityka prywatności

Celem Strony sklep.haart.pl jest promocja produktów i usług firmy Haart, a także propagowanie rozwiązań z zakresu DIY (zrób to sam). Jednocześnie dokładamy starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzanych nam informacji i danych. Strona wykorzystuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo świadczonych usług.

Administrator danych osobowych oraz cel polityki ochrony prywatności

 1. Haart jest administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Haart ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Haart, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.
 2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu “przetwarzać” albo “przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi).
 3. Celem tej polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Haart w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Strony oraz powiązanych z nią usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, składanie zapytań, przesyłanie opinii oraz wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Haart.
 4. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, w tym polskiego, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Korzystanie ze Strony możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.
 6. Klikając w linki zamieszczone na Stronie możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Haart i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.
 7. Korzystanie ze Strony, w tym zawieranie umów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
  • zawieranie umów z Haart – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na Stronie i niniejszej polityce prywatności danych niezbędnych do zawarcia i wykonania skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą, chce zawrzeć daną umowę z Haart, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na Stronie;
  • obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 9. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej.

Działania na danych osobowych

Poniżej opisaliśmy działania występujące na danych osobowych Użytkowników, w związku z korzystaniem z usług, które Haart oferuje swoim Użytkownikom w ramach Strony. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wymienionych poniżej celów.

 1. Użytkownik kontaktując się z Haart podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail, ewentualnie telefon, NIP).
 2. Haart przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy z Użytkownikiem (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO, w następującym zakresie:
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym przedstawienia oferty;
  • rozwiązywania problemów technicznych;
  • publikowania i edycji komentarzy na Stronie;
  • kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji;
  • przeprowadzanie badań i analiz Strony między innymi pod kątem funkcjonowania, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania polityki prywatności oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego (np. newsletter) własnych usług Haart oraz usług podmiotów, z którymi Haart współpracuje;
  • dopasowanie reklam lub ustawień usług podmiotów zewnętrznych zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
  • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych, windykacyjnych, statystycznych czy archiwizacyjnych;

Komu Haart udostępnia dane?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, a także partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę, w celu poprawnego wykonania usługi.

Jak długo Haart przetwarza dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały albo do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze świadczenia na Twoją rzecz usług. Dane po zakończeniu umowy przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych jednak nie dłużej niż przez 10 lat.

Pliki Cookies oraz inne podobne technologie

 1. Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Stronę pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania ze Strony, umożliwienia logowania do niego oraz współpracy z aplikacjami udostępnianymi przez firmę Google Inc. oraz Facebook.
 2. Akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi usługi informatycznej.
 3. Każda osoba odwiedzająca Stronę może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć.
 4. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Stronę plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.
 5. Dla zapewnienia sprawnego korzystania z usług, Haart używa także innych niż cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.
 6. Administrator stosuje także następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
  • kod śledzenia Matomo – w celu analizy ruchu na Stronie; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
  • kod śledzenia One Signal – w celu umożliwienia wyświetlania wyskakujących powiadomień za pośrednictwem przeglądarki; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
  • filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo – wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.
  • kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.
  • afiliacja – na Stronie mogą pojawić się reklamy podmiotów trzecich w postaci linków afiliacyjnych, bannerów afiliacyjnych. W celu prawidłowego działania programu afiliacyjnego, na Stronie mogą wystąpić pliki cookies następujących firm: Webepartners, Ceneo, Trade Doubler, Trade Trackers, Theme Forest.
 7. Serwis korzysta z informacji, dotyczących Użytkownika by np. podpowiedzieć mu czego jeszcze szukali Użytkownicy zainteresowani podobnymi ofertami i wysyłać mu spersonalizowane informacje o nowościach, poradach i ankietach, nie wywołuje to żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika i nie wpływa w inny, podobny sposób na jego sytuację.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Prawa użytkownika

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo dostępu do treści: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości, w przejrzysty sposób udzielimy informacji:
  • jakie są cele przetwarzania jego danych i jaka jest podstawa prawna przetwarzania;
  • przez jaki okres jego dane będą przetwarzane;
  • jak korzystamy z profilowania;
  • jak wyłączyć profilowanie oraz jakie będą tego konsekwencje;
  • jakie prawa ma Użytkownik jeśli chodzi o jego dane osobowe;
  • jak uzyskać kopię swoich danych.
 2. Prawo pobrania kopii danych: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości wyślemy Użytkownikowi kopię jego danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.
 3. Prawo do sprostowania: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości Haart poprawi błędne lub nieaktualne dane oraz uzupełni dane niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości usuniemy jego dane jeśli nie będzie żadnych innych podstaw ich przetwarzania.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości nie będziemy udostępniać danych Użytkownika na stronie serwisu. Po wykonaniu tej operacji Użytkownik utraci historię swojego konta.
 6. Prawo do przenoszenia danych: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości wyślemy plik z danymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa Użytkownik może też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać dane. Użytkownik w calach bezpieczeństwa powinien upewnić się kto otrzyma jego dane.
 7. Prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych i przetwarzania: Użytkownik może poprzez formularz kontaktowy zgłosić sprzeciw wobec profilowania. Po weryfikacji tożsamości Haart wyłączy profilowanie, jednak nie będzie w stanie dalej świadczyć wszystkich Usług w związku z czym dane mogą zostać usunięte.

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (w tym przypadku UODO) jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody Użytkownika ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, firma informatyczna, czy dostawca hostingu). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce ochrony prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Dostawcy wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w serwisie internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Dostawcę;
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym serwisu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz działań marketingowych i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką ochrony prywatności;
  • dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

Przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Aby zbierać statystyki, skutecznie dostarczać maile Użytkownikom oraz ciągle usprawniać działanie Serwisu, w tym pokazywać Użytkownikom coraz lepiej dopasowane strony i oferty, korzystamy z narzędzi firm znajdujących się poza EOG, takich jak Google LLC, MailChimp, One Signal czy Facebook. Dbamy o to, by firmy te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych – zgodnie z RODO. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności”.

Bezpieczeństwo danych użytkownika

Wszystkie zbierane przez Haart dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane, partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Haart wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 1. Hasło: Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek chronić dostęp do swojego hasła. Zarejestrowany Użytkownik nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania zarejestrowanego Użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego konta odpowiada on sam. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić. Nie należy zapisywać hasła w przeglądarce internetowej. W razie konieczności należy to robić wyłącznie na komputerze, do którego posiada się wyłączny dostęp. W szczególności nie należy zapamiętywać haseł na komputerach dostępnych publicznie (np. w kawiarenkach internetowych).
 2. Konto Użytkownika: Konto Użytkownika zawiera poufne dane. Użytkownik nie powinien nikomu udostępniać informacji pozwalających na dostęp i korzystanie z konta. Dane konta Użytkownika można zmienić korzystając z opcji odpowiedniego menu na Stronie.
 3. Wiadomości email: Haart dokłada wszelkich starań celem zapewnienia bezpiecznej transmisji wiadomości email do odbiorców. Haart wykorzystuje zabezpieczenia w postaci:
  • technik kryptograficznych stosowanych podczas nawiązywania połączeń oraz w samej transmisji danych z serwerami odbiorców oraz nadawców wiadomości;
  • rekordów SPF (Sender Policy Framework) we wpisach DNS, określających serwery poczty oraz zasady realizowania wysyłek wiadomości;
  • sygantur DKIM (DomainKeys Identified Mail) zabezpieczających przed podszywaniem się pod nadawcę;

Zmiany polityki prywatności

Administratorowi przysługuje prawo zmiany polityki prywatności w każdej chwili. Nowa polityka prywatności zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania na Stronie pod adresem sklep.haart.pl/polityka-prywatnosci

Kontakt

Wszelkie pytania odnośnie polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do nas za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres info@haart.pl.

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00