Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana:
 • listownie – na adres HAART, ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze;
 • elektronicznie – na adres info@haart.pl;
 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez klienta. W przypadku braku informacji sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść klienta.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres email lub adres korespondencyjny, w zależności od formy, z której klient skorzystał przesyłając wiadomość do sprzedawcy.
 5. Prawo do rękojmi ma zastosowanie wyłącznie wobec klientów dokonujących zakupów jako przedsiębiorcy, w sytuacjach określonych w kodeksie cywilnym.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00