Regulamin sklepu

I.    Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym serwis internetowy znajdujący się w domenie https://sklep.haart.pl jest Haart Hanna Kozłowska, ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze, NIP 7421745847, REGON 368382090, email: info@haart.pl.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki klientów jak również prawa i obowiązki sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://sklep.haart.pl/regulamin-sklepu.
 4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 5. Właściciel serwisu zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów, wyłącznie w celu rzetelnego wykonania otrzymanego zapytania oraz dalszej realizacji umowy sprzedaży.
 6. Polityka prywatności znajduje się pod adresem https://sklep.haart.pl/polityka-prywatnosci.

II. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 • Serwis – strona internetowa w domenie https://sklep.haart.pl.
 • Właściciel – Haart Hanna Kozłowska, ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze, NIP 7421745847, REGON 368382090.
 • Klient – każdy podmiot w rozumieniu przedsiębiorcy i konsumenta, wysyłający zapytanie przez serwis, zgodnie z treścią regulaminu.
 • Użytkownik – każdy podmiot korzystający z internetu, który wejdzie na stronę internetową serwisu.
 • Newsletter – usługa świadczona przez serwis na rzecz użytkownika, który wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych, po dobrowolnym podaniu przez użytkownika adresu e-mail i imienia/nazwy/nicka.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Zapytanie – wysłanie wiadomości elektronicznej za pośrednictwem serwisu lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie produktów, które klient chce nabyć.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z serwisu, w tym wysyłania zapytań dotyczących oferowanych produktów.

III. Warunki techniczne

 1. W celu korzystania z serwisu klient powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci internet;
 • adres poczty e-mail;
 • aktywną kartę sim z przypisanym do niej numerem telefonu komórkowego;
 1. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy serwisem a użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji.
 2. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Wyłączenie przez klienta możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność serwisu.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies są zawarte w polityce prywatności, udostępnionej pod adresem https://sklep.haart.pl/polityka-prywatnosci i stanowiącej integralną część regulaminu.

IV. Składanie zamówień

 1. Serwis jest czynny całodobowo (z pominięciem prac administracyjnych lub awarii), umożliwiając klientowi wysłanie zamówień o każdej porze. Zamówienia są analizowane i realizowane w dni robocze.
 2. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem serwisu:
 • wybór produktu i jego ilości, a następnie dodanie do koszyka, co następuje przez przyciski „- / +” oraz „dodaj do koszyka” na stronie pojedynczego produktu lub stronie wyświetlającej katalog produktów;
 • przejście do koszyka i, po zweryfikowaniu jego zawartości, przez przycisk „przejdź do kasy”;
 • podanie danych do rachunku lub faktury oraz danych do wysyłki, korzystając z dedykowanego formularza na stronie podsumowania zamówienia;
 • zatwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty przez przycisk „kupuję i płacę”;
 • serwis potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną zwrotną wiadomość e-mail, którą wysyła klientowi; wiadomość zawiera szczegóły zamówienia i stanowi dowód jego realizacji oraz zawarcia umowy;
 • jeżeli wiadomość nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez klienta, klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym serwis wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności; serwis prześle klientowi skorygowaną treść otrzymanego zamówienia;
 1. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego:
 • zredagowanie wiadomości zawierającej wszystkie niezbędne dane do realizacji zapytania, tożsame z podawanymi w procesie składania zapytania za pośrednictwem serwisu (nazwa produktu, ilość, dane do rachunku/faktury i wysyłki)
 • wysłanie wiadomości na adres email info@haart.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego w serwisie.
 1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail jest tożsame z zapoznaniem się przez klienta z regulaminem i polityką prywatności serwisu. Serwis może poprosić klienta o potwierdzenie tego stanu pod rygorem anulowania realizacji przyjętego zamówienia.
 2. Właściciel potwierdza przyjęcie zamówienia wysyłając klientowi wiadomość e-mail z informacją zawierającą szczegóły zamówienia, w tym szczegóły dotyczące płatności (jeśli klient wybrał formę przelewu bankowego), wzór formularza reklamacyjnego oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W celu dokładnego zrealizowania zamówienia klienta serwis może skontaktować się z nim telefonicznie, aby przyspieszyć cały proces, a także ustalić dalsze szczegóły.
 4. W sytuacji gdy klient nie dokona płatności w przeciągu 5 dni roboczych, właściciel może anulować realizację zamówienia.
 5. Po zaksięgowaniu przelewu właściciel wysyła produkt zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 6. W przypadku gdy właściciel nie będzie w stanie zrealizować części lub całości zamówienia klienta skontaktuje się z nim w przeciągu 3 dni roboczych w celu uzyskania od klienta decyzji o anulowaniu zamówienia lub jego częściowej realizacji.
 7. Zamówienie klienta może być złożone wyłącznie w wersji elektronicznej i musi zawierać prawdziwe dane.

V. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar jedynie w formie przelewu bankowego.
 2. Tytułem do wykonania płatności jest otrzymanie z serwisu wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
 3. Właściciel wystawia fakturę lub rachunek na wyraźne życzenie klienta.

VI. Ceny

 1. Ceny podane przy produktach na stronie serwisu podawane są w złotych polskich i zawierają wymagane prawem podatki.
 2. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki i ewentualnych dodatkowych opłat, które są doliczane do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed wysłaniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Ceną ostateczną zamówienia jest cena produktu przed złożeniem zamówienia przez klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest udostępniana przed wyborem opcji „kupuję i płacę” oraz potwierdzana w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez klienta.

VII. Dostawa

 1. Serwis realizuje usługę dostawy produktów za pośrednictwem poczty, paczkomatów i serwisu kurierskiego, w dni robocze. Klient nie ma możliwości odbioru produktu osobiście.
 2. Termin dostawy produktów najczęściej wynosi 5-7 dni roboczych licząc od daty zaksięgowania przelewu przychodzącego. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego terminu w sytuacji, gdy przyczyny nie leżą po jego stronie.
 3. Maksymalny termin dostawy może wynieść 30 dni. W razie jego przekroczenia klient ma prawo do wyznaczenia właścicielowi dodatkowego czasu. Jeżeli produkt nadal nie zostanie wydany, klient może odstąpić od umowy i ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.
 4. Serwis odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym klient go otrzyma, chyba że klient w drodze indywidualnych ustaleń z właścicielem wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez serwis.
 5. Klient w momencie odbioru przesyłki może sprawdzić produkt, a w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności przedstawiciela serwisu kurierskiego. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

VIII. Odstąpienie od umowy


Niniejsze zapisy dotyczą klientów będących konsumentami bądź jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi (przedsiębiorca-konsument):

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres HAART, ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze lub wiadomość e-mail na adres info@haart.pl.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony produkt należy zwrócić na poniższy adres: HAART, ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 4. Opakowanie stanowi nierozłączną część produktu. Produkt należy zwrócić w niezniszczonym opakowaniu.
 5. Jeżeli klient wysyłając zapytanie wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez właściciela, właściciel nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi klient, chyba że właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Klient ma obowiązek zwrócić produkt nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 7. W przypadku odstąpienia klienta od umowy, właściciel dokona zwrotu kosztów zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu, na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Właściciel zwróci klientowi koszty zamówienia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w serwisie, a także jest wysyłany w wiadomości e-mail potwierdzającej realizację zamówienia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadkach:
 • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

IX. Reklamacje i rękojmia

 1. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana:
 • listownie na adres HAART, ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze
 • elektronicznie na adres info@haart.pl
 1. Właściciel jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Serwis rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez klienta.
 3. W przypadku braku informacji właściciela o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w poprzednim punkcie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść klienta.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny, w zależności od formy, z której klient skorzystał przesyłając wiadomość do serwisu.
 6. Przykładowy formularz reklamacyjny znajduje się w serwisie oraz jest dołączany do wiadomości e-mail potwierdzającej realizację zapytania.
 7. Prawo do rękojmi ma zastosowanie wyłącznie w sytuacjach określonych w kodeksie cywilnym.

X. Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych klientów zostały określone w polityce prywatności serwisu, stanowiącej integralną część regulaminu i znajdującej się pod adresem https://sklep.haart.pl/polityka-prywatnosci.

XI. Pozostałe

 1. Regulaminy są dostępne pod adresem https://sklep.haart.pl.
 2. Klient ma możliwość odczytu, pobrania treści regulaminów na swoje urządzenie końcowe oraz dokonania wydruku.
 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku porozumienia – przez sąd powszechny właściwy dla siedziby właściciela.

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00